Uw privacy en algemene voorwaarden

Privacy en algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u:

 1. Uw Pricacy. Hierin is omschreven hoe wij uw gegevens vastleggen
 2. Algemene voorwaarden Expeditie-Ik training. Hierin vindt u informatie en afspraken over de inschrijving, facturing, betaling, annulering en klachten.
 3. Algemene voorwaarden individuele therapie Hierin vindt u informatie over de individuele therapie, vergoedingen en klachten

1. Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelende therapeuten* en trainers een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

*Boukje van den Hooven en/of Marloes Gielen

 

Uw dossier bevat:

 • naam, adres, woonplaats*
 • telefoonnummer en e-mail*
 • geboortedatum
 • aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen

        *indien de factuur wordt betaald door werkgever of andere financier zullen wij ook

           deze gegevens vastleggen.

 

 • Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts of andere therapeut.

 

Indien dit in het belang is van de begeleiding, leggen wij de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

 • godsdienst of levensovertuiging
 • gezondheid
 • zaken m.b.t. de sexualiteit
 • mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldsconflicten.

 

Om uw privacy zo goed als mogelijk te waarborgen, betekent dit onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • als uw behandelende therapeuten hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid.
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij of onze administrateur een factuur kan opstellen.

 

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • De datum van de behandeling
 • Prestatiecode van therapeut
 • Omschrijving van de behandeling:
 • Psychodynamische therapie
 • Haptotherapie
 • Coaching
 • TrainingKosten van het consult en/of de training

 

 

Doeleinden van de persoonsgegevens die door de therapeut* wordt verwerkt.

*therapeut kan worden gelezen als Boukje van den Hooven en/of Marloes Gielen. Hieronder wordt in ik-vorm geschreven

 

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging

Boukje: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Marloes: Vereniging oor Haptotherapeuten (VVH) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

 

Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

 

Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

 

Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

 

Minderjarigen

Indien de patiënt minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, is tevens de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting kan evenwel zonder de toestemming van de ouders of de voogd worden uitgevoerd, indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen, alsmede indien de patiënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

2. Algemene voorwaarden Expeditie-Ik training

Begrippen

Opdrachtnemer: Expeditie-Ik

Training: De training die door opdrachtnemer wordt aangeboden.

Deelnemer: De persoon die zich heeft ingeschreven voor de betreffende training, en (die namens een organisatie) bevoegd is een overeenkomst aan te gaan.

 

Inschrijving

Inschrijving voor een training geschiedt door middel van een e-mail te sturen naar Expeditie-Ik. Opdrachtnemer stuurt deelnemer een bevestiging van de inschrijving per mail, waarna er sprake is van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en deelnemer. Een week voor aanvang van de training informeert opdrachtnemer de deelnemer middels een e-mail over (aanvullende) praktische informatie met betrekking tot de training.

 

Trainingsinformatie

Om didactische redenen wordt voor een open-inschrijving training het maximum gesteld op 16 deelnemers. Bij overschrijding van dit maximum stelt opdrachtnemer aan diegenen die als laatste hebben ingeschreven, een alternatieve datum voor. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een training, waarvoor onvoldoende (minder dan 8 deelnemers) inschrijvingen zijn af te gelasten. Aan deelnemers die zich al hebben ingeschreven, biedt opdrachtnemer een alternatieve mogelijkheid aan. Opdrachtnemer stelt al het redelijke in het werk om trainingen doorgang te laten vinden. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk indien de geplande training geen doorgang vindt om redenen welke buiten haar invloedssfeer liggen. Trainingstijden worden expliciet vermeld in de trainingsbeschrijvingen. Koffie, thee en water zijn altijd vrij beschikbaar op de trainingslocatie.

 

Facturering en Betaling 

De actuele tarieven staan vermeld op de website van opdrachtnemer en/of in de trainingsbeschrijvingen en/of op te vragen bij Expeditie-Ik. Alle genoemde tarieven zijn altijd exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor haar tarieven aan te passen, tenzij het tarief reeds schriftelijk aan deelnemer is bevestigd. Opdrachtnemer factureert uiterlijk twee weken voor aanvang van de training dan wel direct na bevestiging middels een email bericht naar het opgegeven email adres.

Deelnemer dient betaling vooraf en uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen.

Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor betaling van de factuur volgens de hier vermelde condities, en verschaft bij inschrijving alle benodigde gegevens welke opdrachtnemer op de factuur dient te vermelden.

Indien deelnemer de factuur niet zelf betaald, dan dient hij/zij de digitale factuur door te sturen naar de afdeling die voor betaling zal zorgdragen. Indien een papieren versie wordt verlangd, dan dient de deelnemer de digitale factuur te printen en per gewone post door te sturen naar de desbetreffende afdeling. Deelnemer kan alleen aan de training deelnemen indien betaling volledig is voldaan.

 

Annuleringen

De overeenkomst kan alleen schriftelijk of per mail worden opgezegd. De overeenkomst kan kosteloos 28 dagen voor aanvang van de training worden opgezegd. Indien de training reeds is betaald, en geen gebruik wordt gemaakt van een door opdrachtnemer aangeboden alternatief, dan wordt 100% van het factuurbedrag gerestitueerd. Indien deelnemer tussen 28 dagen en 14 dagen voor aanvang van de training de overeenkomst opzegt, dan dient 50% van het factuurbedrag te worden voldaan. Indien de training reeds is betaald, dan wordt 50% van het factuurbedrag gerestitueerd. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de training, of zonder annulering, is deelnemer verplicht het volledige factuurbedrag te voldoen. Indien de training reeds is betaald, vindt er geen restitutie plaats.

 

Klachten

Klachten dienen schriftelijk of per mail binnen 1 week na de laatste trainingsdag te worden gemeld aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer neemt klachten serieus en gaat in overleg op zoek naar een passende oplossing. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk binnen de grenzen van aansprakelijkheid en billijkheid, doch uiterlijk tot een maximum van het factuurbedrag.

3. Algemene voorwaarden individuele therapie

Onderstaande tekst informeert je over onze werkwijze en geeft belangrijke informatie over de individuele praktijken van:

Boukje van den Hooven, KernHelder

Marloes Gielen, Haptotherapie. 

 

Algemeen

De therapie en/of coaching zal altijd uitgaan van de kwaliteiten en het oplossingsvermogen van de cliënt. Een traject ziet er als volgt uit:

Een intake gesprek, die is gericht op wederzijdse kennismaking, het helder krijgen van je hulpvraag, het geven van een toelichting op de werkwijze en het opstellen van een behandelplan. Tijdens dit gesprek kan eveneens bezien worden of er voldoende vertrouwen is om de samenwerking aan te gaan.Daarna volgt één of meerdere consulten waarin je samen met de therapeut gaat werken aan de oplossing of verandering van je probleem of klacht.

Tot slot wordt elk traject afgesloten met een evaluatiegesprek, waarin we de behaalde doelen bespreken en evalueren. Bij lange trajecten kan er ook een tussentijdse evaluatie plaatsvinden.

 

Je draagt zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van de therapie. Je blijft tevens zelf verantwoordelijk voor wat er met je gebeurt en voor de besluiten en handelingen waartoe je komt als reactie op de therapie. 

 

Interventies waarvan je hebt kennisgenomen, mogen onder geen beding door jou worden toegepast op anderen. Oefeningen die worden aangeleerd, worden uitsluitend door jezelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen. Ook het eventueel ter beschikking gestelde materiaal dient alleen door jou gebruikt te worden en mag onder geen beding gedupliceerd of verspreid worden onder derden. 

 

De therapeut, registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in een handmatig en/of elektronisch dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 15 (vijftien) jaren bewaart, waarna zij vernietigd worden. 

 

Afspraken

Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd (in geval van een afspraak op de maandag geldt een annuleringstermijn van uiterlijk vrijdag tot 12.00 uur voorafgaand aan de afspraak). Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht. In geval van ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten, bestaat de gelegenheid tot 2 uur voor de sessie kosteloos te annuleren.

 

Facturen

Per consult (1 a 1,5 uur) wordt een tarief per uur berekend (met afronding op 15 minuten).

Je krijgt een factuur per e-mail, het bedrag dient binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan.Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is het niet mogelijk een nieuwe afspraak te maken.

Tarieven kunnen jaarlijks worden verhoogd. 

 

Vergoedingen

De kosten voor het consult dienen na de behandeling te worden overgemaakt. U ontvangt van de therapeut een factuur per e-mail die u naar uw verzekeraar kunt opsturen voor vergoeding. Ook als de verzekering (een deel van) de kosten vergoedt, blijft u verantwoordelijk voor de vergoeding van de kosten.

 

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

 

 • Boukje van den Hooven

KernHelder is aangesloten bij het landelijk informatiecentrum VEKTIS te Zeist. Boukje is erkend registertherapeut (BCZ) en is lid van de Beroepsvereniging ‘Vereniging ter Bevordering van de Alternatieve Geneeswijze’ (VBAG).

 

De kosten van een sessie worden vaak (gedeeltelijk) vergoed via je zorgverzekering mits je aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen. De hoogte van de vergoeding kan per zorgverzekeraar verschillen. Informeer bij je verzekeraar of je voor een vergoeding in aanmerking komt of kijk op de site van VBAG (vergoedingsmogelijkheden).

 

Praktijk AGB code: 90-063405

 

 

 • Marloes Gielen

Marloes Gielen haptotherapie is aangesloten bij de beroepsvereniging VVH   

De kosten worden geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Om misverstanden te voorkomen is het raadzaam om uw polis te controleren voordat u een afspraak maakt. Ook kunt u kijken op het vergoedingenoverzicht van de VVH

 

Praktijk AGB code: 90-061067

 

 

Klachten

Indien je klachten hebt over de therapeut, verzoeken we je om dit in eerste instantie met ons bespreekbaar te maken. Mocht dit niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kun je je wenden tot de beroepsvereniging VBAG of VVH.

 

 

privacy